Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 
Lata 1985 - 2001

 

     Objęcie w 1985 roku obowiązków dyrektora przez p. Stanisławę Cekierę nie tylko przysłużyło się zachowaniu większości tradycji, świąt i podejmowanych przedsięwzięć, ale wprowadziło wiele nowego w szkolne życie uczniów. Kontynuację stanowiły m. in. organizowane co roku obchody Święta Edukacji, z których na szczególną uwagę zasługiwała uroczystość w 1996 roku. Zaproszono bowiem na nią pracowników szkół okolicznych miejscowości. Corocznie obchodzono również mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu. Uczniowie i pracownicy szkoły spotykali się także przed Bożym Narodzeniem na wspólnej wigilii, często zapraszano na nią gości: emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz Rady Rodziców. Dobrą zabawą i licznymi konkursami wypełniony był co roku 21 marca – dzień wagarowicza. Z kolei nastrój powagi towarzyszył uroczystym akademiom przygotowywanym z okazji ważnych historycznych wydarzeń: odzyskania przez Polskę niepodległości – 11Listopada czy rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
     Pod koniec września każdego roku szczególną uwagę skupiano na uczniach klas pierwszych, którzy składali wtedy ślubowanie. Pierwszoklasiści, powtarzając słowa roty, uroczyście przyrzekali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, po czym otrzymywali legitymację szkolną oraz upominki od Komitetu Rodzicielskiego, starszych kolegów Szkolnej Rady Uczniowskiej, SU i rodziców. Na zakończenie nowo przyjęci do grona szkolnego uczniowie prezentowali program artystyczny. Co roku również ósmoklasiści przy współpracy z poradnią pedagogiczną przygotowywali się do wyboru zawodu. Służyły temu zarówno indywidualne rozmowy z wychowawcami, pedagogiem, jak również udział w warsztatach: „Kim być”, prowadzonych przez psychologa poradni.

     W kolejnych latach szkoła, dbając o wzbogacenie życia uczniów, podejmowała nowe działania. Przygotowaniu do podjęcia w przyszłości obywatelskich obowiązków służyć miały organizowane corocznie od 1990 roku demokratyczne wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej (SRU), której zadaniami były: reprezentowanie szkoły, pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, prowadzenie kroniki, współorganizowanie uroczystości szkolnych. Wsparciem dla SRU od 1993 roku był Rzecznik Praw Ucznia. Życie szkoły opisywała, powstała w 1990 roku z inicjatywy polonisty p. Zenona Michalskiego, samorządna gazetka szkolna pt. „Pisemko”. W roku szkolnym 1992/93 pieczę nad „Pisemkiem” sprawował p. Wiesław Czubaj. Warto podkreślić, że miesięcznik w całości był redagowany przez dzieci. W 1998 roku gazetka zajęła I miejsce w przeglądzie gazetek szkolnych, organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kopance. Z kolei swoje zainteresowania informatyką uczniowie mogli rozwijać w ramach działającego od 1992 roku koła komputerowego. Z czasem wzbogacano pracownię, w roku szkolnym 2000/2001 podłączono Internet.
     Ważną datą okazał się 4 czerwca 1992 roku – Ogólnoświatowy Dzień Ochrony Środowiska. Został on bowiem uznany za Święto Szkoły. Nawiązano wtedy współpracę z AGH w Krakowie – uczelnią, z którą przez długie lata związany był patron naszej szkoły – prof. Walery Goetel. Co roku obchody Święta Szkoły były ważnym wydarzeniem dla wszystkich uczniów i jej pracowników. Na jedną z takich uroczystości, w 1994 roku, przybyli wyjątkowi goście, m. in. Burmistrz Skawiny – p. Jerzy Krupa, Wiceburmistrz – p.Stanisław Pac, Kierownik Wydziału Oświaty w Skawinie – p. Barbara Włodarska - Kępa, wizytator szkół – p. Antoni Grochal, radni miasta Skawiny, sołtys Zelczyny oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego szkoły. Przypominając postać patrona – Walerego Goetla, uczniowie zaprezentowali przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „By ziemia była piękna i zasobna”. Oczywistą konsekwencją podejmowanych działań stało się więc włączenie szkoły w 1994 roku do akcji „Sprzątanie Świata”. Co roku wszyscy uczniowie zbierali śmieci w Ochodzy i Zelczynie, uświadamiając sobie i mieszkańcom konieczność większej dbałości o środowisko naturalne.
     Szkoła nie zapomniała także o zapewnieniu uczniom dostępu do świetlicy i stołówki szkolnej. Zwłaszcza ta ostania okazała się bardzo potrzebną, gdyż dzięki zaangażowaniu pedagoga szkolnego i pozyskanym sponsorom udawało się co roku zapewnić obiady dzieciom z ubogich rodzin, a także zorganizować dla nich finansowe zapomogi. Wszyscy mogli również korzystać z oferty szkolnego sklepiku „Kubuś”, który pod hasłem: „Gdy prześladuje cię głód, na górnym korytarzu czeka cię Kubuś i słodyczy w brud”, funkcjonuje pod opieką p. Haliny Billik od 1980 roku.
 
     W kalendarzu wydarzeń szkolnych ważne miejsce zajmowały spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi: pisarzami, poetami, muzykami czy aktorami. Uczniowie mieli zatem okazję m. in. posłuchać koncertów gitarowych i zapoznać się z tym instrumentem (1995, 1997, 1998 rok), wsłuchiwać się w poezję Adama Mickiewicza, recytowaną przez aktorkę Teatru Starego w Krakowie (1998 – rok Mickiewiczowski), zachwycać się pięknem świata dzięki poezji Marii Bednarz i Ryszarda Fajfera. Zwłaszcza spotkanie z R. Fajferem w 2000 roku zapadło w pamięć uczniów-czytelników, gdyż o swoim zamiłowaniu do sztuki, a zwłaszcza o pisaniu wierszy poeta barwnie i ciekawie opowiadał. Dla najmłodszych zorganizowano bardzo atrakcyjną, przede wszystkim we wrażenia, wyprawę do siedziby oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie. Maluchy mogły porozmawiać o pracy strażaka, a co dla nich ważniejsze, z bliska podziwiać wozy i sprzęt strażacki. Uczniowie klas starszych, również w ramach obchodzonego co roku w maju Dnia Strażaka, zapraszali do szkoły na spotkania przedstawicieli straży pożarnej.

     Od początku podjęcia przez Jurka Owsiaka akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie czynnie włączali się w rozmaite działania wspierające ten szczytny cel. I tak np. w styczniu 1995 roku wystawiono szkolne jasełka, z których dochód przeznaczony został na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Zebrane pieniądze – 240,70 zł specjalny wysłannik szkoły przekazał osobiście Jurkowi Owsiakowi. Z kolei w 1996 roku uczniowie pod opieką p. Romana Bienia włączyli się ze swoim artystycznym programem do koncertu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbwa się w Skawinie. Nie zabrakło także spontanicznych akcji, takich jak ta, w 1997 roku, zbiórka pieniędzy dla chorego ucznia szkoły. Jego starsi koledzy i koleżanki pod opieką p. Zenona Michalskiego przygotowali i wystawili dla mieszkańców wsi jasełka, z których dochód (1048 zł) przekazano rodzicom potrzebującego kolegi. Także przy okazji innych szkolnych imprez, np. organizowanych od 1996 roku walentynek, uczniowie zbierali pieniądze, które przeznaczano na potrzeby „Fundacji Dzieciom”.

     Atrakcyjne wydają się być także plany realizowanych corocznie wycieczek szkolnych. Uczniowie wybrali się m. in. do Krakowa – na Wawel, Ogrodu Botanicznego i ZOO, wędrowali szlakami Orlich Gniazd i Beskidu Śląskiego, odwiedzili Wadowice, Zakopane, Ojców, Jeziorzany, Wieliczkę. Przykładowo tylko w roku 1993 zorganizowano aż 60 wycieczek, w tym wyjazdy do teatrów, kin, na wystawy, lekcje muzealne. Od roku szkolnego 1994/1995 nową tradycją szkoły stały się wyjazdy na zieloną szkołę. Z czasem ta forma wypoczynku obejmowała coraz więcej uczniów, nawet – jak w 1999 roku - do 50% wszystkich wychowanków placówki. Uczniowie wyjeżdżali m. in. do: Trzemeśni i Żegiestowa (1994 rok), Świnoujścia i Zakopanego (1995 rok), Węgierskiej Górki, Lubogoszczy i Ustronia Morskiego (1998/99), Łeby, Kołobrzegu i Soli k. Żywca (2000/2001 rok).

     Ważną datą w historii szkoły był 6 kwietnia 2000 roku, kiedy obchodzono jubileusz 30-lecia istnienia placówki oraz 18-lecie nadania jej imienia prof. Walerego Goetla. W czasie uroczystej mszy św. w kościele w Krzęcinie poświęcono sztandar szkoły. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły, p. Stanisława Cekiera zaprosiła do obejrzenia i wysłuchania ciekawego programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów specjalnie na tę okazję. Nie zabrakło recytacji, wspomnień dotyczących życia patrona szkoły, śpiewu szkolnego chóru, występów tanecznych oraz dydaktycznej bajki pt. „Ekoludek”, zaprezentowanej przez uczniów klas II.
     Wszystkie te podejmowane przez szkołę działania przebiegały równocześnie z wprowadzaną stopniowo reformą oświaty. Zakładała ona likwidację ośmioklasowej szkoły podstawowej i wprowadzenie trzech kolejnych etapów edukacyjnych: pierwszego – nauczanie zintegrowane z oceną opisową - obejmującego uczniów klas I – III, drugiego – szkoła podstawowa, nauczanie blokowe – klasy IV – VI, trzeciego – gimnazjum – klasy I –III. Na drugim i trzecim etapie edukacyjnym wprowadzono sześciostopniową skalę ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający i niedostateczny. W związku z tymi zmianami 21 czerwca 2000 roku po raz ostatni żegnano absolwentów klasy ósmej. Od nowego roku szkolnego w Zelczynie działa sześcioletnia szkoła podstawowa.

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu