Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 

Czasy współczesne 

          Wciąż wielkim zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych naszej gminy cieszą się Gminne Warsztaty Profilaktyczne – „Szkoła Wolna od Nałogów”. Impreza ta odbywa się pod patronatem Pełnomocnika Burmistrza d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii – Małgorzaty Kopeć. Głównym celem warsztatów jest podejmowanie działań zmniejszających ryzyko uzależnienia się młodzieży od różnorodnych nałogów.
          Konkurs organizowany na terenie naszej szkoły jest nietypowy, a jego forma warsztatowa nie powtarza się w innych placówkach gminy Skawina. Uczniowie wykonują samodzielnie prace konkursowe, nie ma możliwości pomocy ze strony innych. Dlatego nagradzany jest dziecięcy talent, a inwencja twórcza dzieci jest bez granic. Co rok zmienia się technika wykonywania pracy konkursowej. I tak podczas VII Edycji (luty 2009) uczestnicy zdobili porcelanowe kubki rysunkami zniechęcającymi spożywanie alkoholu – „Kubek Abstynenta”, podczas VIII Edycji (2010 rok) mali artyści wykonywali prace pastelami olejnymi na temat: „Uśmiech na twarzy mamy, wspólnie z rodziną czas spędzamy”,
IX edycja (2011 rok) wymagała
zaprojektowania i wykonania przez uczestników medalu dla rodziny, która wzorowo funkcjonuje w obecnej rzeczywistości, w X edycji (2012 rok) zadaniem uczestników było narysowanie na podkoszulkach symbolu miłości w rodzinie – „Koszulka z przesłaniem”,  a w XI (2013 rok) zgodnie z tematem uroczystości „Rodzinka z pasją” – zadaniem uczestników było wykonanie pracy, która ukazywała zainteresowania wspólne dla wszystkich członków rodziny.

          Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można niedoceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. Dlatego co roku w naszej szkole jak i na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.
Święto to jest szczególnie ważne dla  uczniów naszej szkoły, której patronem jest WALERY GOETL - człowiek, który zajmował się ochroną przyrody. Był także współtwórcą parków narodowych w południowej części Polski i twórcą nauki sozologii- zajmującej się ochroną środowiska naturalnego. 
          Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowują akademie, przeprowadzają  zbiórki surowców wtórnych, dbają o porządek w szkole i jej otoczeniu, biorą udział w konkursach np.: na najciekawszy zielony strój czy plastyczny pod hasłem „Segregujesz – zyskujesz czystą planetę”. Wszystkie te działania sprzyjają szerzeniu  wśród naszych wychowanków idei ochrony środowiska.

          W kalendarzu uroczystości szkolnych pojawiły się także nowe imprezy. Zaliczyć do nich możemy konkurs „Mam talent” wzorowany na telewizyjnym show znanym na całym świecie. Ideą konkursu jest ukazanie zdolności scenicznych dzieci, takich jak śpiew, taniec, rozwój pasji i umiejętności, promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań a przede wszystkim dobra zabawa. 
          W konkursie mógł wystąpić każdy, kto miał odwagę podjąć wyzwanie i  chęć podzielenia się swoimi umiejętnościami. Odbyły się już dwie edycje konkursu ciesząc się dużym zainteresowaniem uczniów o czym świadczy liczba chętnych biorących udział w zaciętej ale zdrowej rywalizacji.
          Wszyscy uczestnicy wykazywali się niezwykłą samodzielnością w doborze repertuaru i sposobu prezentacji. W czasie występów panowała niezwykła atmosfera, doping publiczności dodawał otuchy uczestnikom,  a gromkie brawa wskazywały na wysoki poziom imprezy.

            Edukacja komunikacyjna jest jednym z zadań szkoły. W związku z tym nasi nauczyciele starają się organizować zajęcia z zakresu edukacji komunikacyjno – drogowej tak, aby były one jak najbardziej skuteczne. Dlatego obok „ Karty pieszego” prowadzonej wśród uczniów klasy pierwszej oraz „Karty rowerowej” dla uczniów klasy czwartej pojawiły się inne działania służące zwiększeniu bezpieczeństwa dziecka na drodze.
           Od kilku lat uczestniczymy w kampanii społecznej „No promil, no problem” organizując marsze mające na celu zwrócenie uwagi kierowcom na bezpieczną jazdę. Podczas tej kampanii uczniowie rozdają mieszkańcom i zatrzymanym kierowcom broszury, wieszają plakaty promujące trzeźwą jazdę. W roku szkolnym 2009/2010 zdobyliśmy wyróżnienie w wojewódzkim konkursie za organizację marszu.
           Wzięliśmy także udział w małopolskiej akcji „Odblaskowa Szkoła”, której celem było wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe i zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych. Z tego zadania szkoła wywiązała się regulaminowo. Wszyscy podopieczni otrzymali różnorodne odblaski.
           Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym nie może odbywać się bez udziału
rodziców, którym wygłosiliśmy referat „ Widzieć i być widzianym”, uświadamiając jak zwiększa się bezpieczeństwo pieszego posiadającego odblaski a poruszającego się w tzw. strefie zmroku. Zorganizowaliśmy również dla rodziców pogadankę przeprowadzoną przez pracowników policji na temat bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i konieczności dawania osobistego wzorca właściwego
zachowania zarówno na drogach jak i w środkach komunikacji. Wśród uczniów i rodziców zorganizowany był happening, w czasie którego rodzice wymyślali hasła o bezpieczeństwie na drodze, a uczniowie zapisywali i ozdabiali je na kolorowych balonach, które następnie rozdawali
mieszkańcom.

            W Polsce co druga dorosła osoba nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy. Dostrzegając wagę problemu w naszej szkole realizowany był program „Ratujemy i uczymy ratować”, który omawia dogłębnie zagadnienia takie jak wypadek i udzielanie pierwszej pomocy oraz przygotowuje do właściwego zachowania w takich sytuacjach. Uczniowie klas najmłodszych poznając rysunkową historię bohaterów filmu pt. „Doktor Kręciołek”, rzetelnie uczyły się, krok po kroku, jak prawidłowo zachować się, kiedy zdarzy się wypadek. Następnie tę teoretyczną wiedzę utrwalały podczas ćwiczeń praktycznych, które organizowane były w formie zabaw. Praktyczne umiejętności wykonywania resuscytacji ćwiczyły na profesjonalnym sprzęcie medycznym - fantomach Mini Ania. Oficjalnym zakończeniem zajęć był egzamin, który z powodzeniem zdali wszyscy uczniowie.
           Realizacja tego programu przyniesie z pewnością wymierne rezultaty w postaci kolejnych młodych osób, które będą wiedziały jak się zachować w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Ponadto jest także olbrzymią inwestycją w przyszłość, bo uczy najmłodszych reagowania, gdy ktoś potrzebuje pomocy, uczy wrażliwości i przełamywania barier międzyludzkich.
          Podczas Pikniku rodzinnego (2013 rok) odbył się dla wszystkich chętnych uczestników imprezy pokaz ratownictwa medycznego przygotowany i zaprezentowany przez oddział ratowniczy karetki pogotowia ze Skawiny.
          Ratownicy uczyli jak prawidłowo wykonać resuscytację, udzielić pomocy   w nagłych wypadkach. Nigdy za dużo takich pokazów.

          5 czerwca 2009 roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Kampanii „Szkoła bez Przemocy”, której celem było zwrócenie uwagi na aktualne problemy: integracja zespołów klasowych, przeciwstawianie się zachowaniom agresywnym i ich negowanie. Nad prawidłową realizacją założeń czuwała pani Renata Młynarczyk - koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole i pani Zofia Garlacz - pedagog szkolny.
          W ramach kampanii szkoła organizowała „Dzień Szkoły bez przemocy" - święto tych wszystkich, którzy nie są obojętni na przemoc i agresję. Święto szkół, które mają pomysły na skuteczne przeciwdziałanie tym zjawiskom i wiedzą jak pracować z uczniami.
          Przez kilka lat aktywnego uczestnictwa dzieci obejrzały teatrzyk profilaktyczny pt. „Odzyskana kolekcja”, teatrzyk kukiełkowy pt. „Szewczyk Dratewka”, układali hasła „Bezpieczna przerwa”, wysłuchali opowiadania pt. „Antek Rozrabiaka” a następnie wykonywali „Zeszyt dobrych uczynków dla Antka”, uczestniczyli w pogadance „Alkohol i dzieci” zakończonej wykonywaniem transparentów, balonów z hasłami zniechęcającymi do spożywania alkoholu i marszem, którego celem było dotarcie do okolicznych sklepów, gdzie uroczyście czytany był tekst „Listu do sprzedawców wyrobów tytoniowych z terenu miasta i gminy Skawina” oraz wygłoszony został „Apel do sprzedawców napojów alkoholowych”. 
Odbyły się konkursy plastyczne na temat „Jak przyjemnie i bezpiecznie spędzić przerwę lekcyjną”, „Zgoda buduje” czy transparenty pt. „Przemoc naszym wrogiem”.
          Miały miejsce zawody sportowe - międzyklasowy turniej piłki nożnej drużyn mieszanych o tytuł „Mistrza szkoły” z duchem „fair play”, rywalizacja sportowa „Wyścig na wesoło”, podczas której nasi uczniowie musieli się zmierzyć zarówno z rolą kibica, jak i z rolą sportowca.
          Ponadto na terenie szkoły odbyło się spotkanie z piłkarzami Wisły Kraków, Policją i Strażą Miejską.
Natomiast dla rodziców uczniów klas 1-3 zorganizowano spotkania z psychologiem PPP w Skawinie.
          Udział uczniów w ogólnopolskim Dniu Szkoły Bez Przemocy podkreślił potrzebę stałej pracy nad eliminowaniem wszelkich przejawów przemocy i propagowania dobrych wzorców zachowań.
          W programie „Szkoła bez Przemocy” została utworzona mapa szkół aktywnie uczestniczących we wszelkich działaniach – gdzie wśród dziesięciu szkół
małopolskich jest zamieszczona nasza szkoła.

          Jak wynika z raportów Państwowej Straży Pożarnej wzrasta liczba pożarów oraz wybuchów gazu w budynkach mieszkalnych. Duży wpływ na znaczną liczbę ofiar śmiertelnych jak i poszkodowanych wciąż ma niski poziom świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Dlatego w trosce o zdrowie i życie naszych podopiecznych realizowaliśmy program z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród uczniów klas 0 – 3.
          Celem programu było kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się, upowszechnianie wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia wśród dzieci oraz podniesienie ich świadomości z zakresu edukacji przeciwpożarowej.
          W 2010 roku z inicjatywy dyrektor szkoły pani Teresy Dąbrowskiej we współpracy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się spotkanie ze strażakami oraz aktorami teatru profilaktycznego nt. „Ostrożnie z ogniem”.
          Goście, w sposób odpowiedni do wieku widzów, przekazali najważniejsze informacje na temat związany z istniejącymi zagrożeniami pożarowymi, najważniejszymi zasadami korzystania z urządzeń elektrycznych, zapoznali z działającymi zabezpieczeniami pożarowe. W czasie spotkania przeprowadzono wiele konkursów, które wpłynęły na wzrost zainteresowania problematyką wśród dzieci. Na koniec przedstawiciele Straży Pożarnej sprawdzili stopień zapamiętania przez uczniów najważniejszych treści oraz podarowali Elementarze Przeciwpożarowe.
          Takie akcje i im podobne są ważnym elementem w działalności szkoły ponieważ uświadamiają, że właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego są gwarancją uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

          W roku szkolnym 2011 przystąpiliśmy do programu Unii Europejskiej „Owoce w szkole” skierowanego do uczniów klas I –III szkoły podstawowej. Program ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw , a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które – jak wykazują badania - będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia. Poprzez działania edukacyjne promujące zdrowe żywienie możemy skutecznie przeciwdziałać otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym, wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

          Nasi uczniowie to przyszli konsumenci kultury. Od tego jak ich wychowamy i jakie wzorce im wpoimy zależeć będzie, czy w przyszłości sięgną po książkę na półce (ewentualnie ściągną ją na tablet) czy usiądą z pilotem przed telewizorem lub z konsolą gier video. Zgodnie z wynikami badań nadal największą grupą czytelniczą w Polsce są dzieci i młodzież, które czytają bo muszą. Dobrowolne czytanie jest jednak coraz mniej popularne. Nikt jednak nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować i w tym ogromna rola szkoły i biblioteki.
          Nasza szkoła z inicjatywy pani bibliotekarki Haliny Fidzińskiej podejmuje szereg działań sprzyjających rozwijaniu czytelnictwa wśród uczniów. Od wielu lat bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
          W ramach akcji zorganizowano wiele imprez mających na celu promowanie czytelnictwa jak na przykład „Urodziny Kubusia Puchatka”, gdzie podczas prezentacji multimedialnej poznano genezę powstania książki A. Milne „Kubuś Puchatek”, którą zaproszone mamy przeczytały dzieciom.
          Podczas spotkania z przewodnikiem tatrzańskim – góralem z zakopanego Tadeuszem Stopką dzieci poznawały uroki Tatr, śpiewały góralskie piosenki oraz wysłuchały wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” czytanego góralskim głosem.
          Kolejnym gościem była Joanna Kajzer, doktorantka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Podczas prezentacji multimedialnych przygotowanych zarówno przez panią ornitolog, jak i uczniów naszej szkoły: Kamila Fusa i Jakuba Cerka, poznaliśmy gatunki prawnie chronione, mieszkające blisko człowieka: wróbla, kawkę, pustułkę i jerzyka. Spotkanie to było także okazją do czytania przez wychowawczynie klas I-III zabawnych wierszy o ptakach Tadeusza Śliwiaka z tomiku „Bajkoteka”. Dzieci natomiast recytowały wiersze i śpiewały radosne piosenki o długo oczekiwanej wiośnie, kwiatach i ptakach.
          „Dzień Pluszowego Misia… ale nie tylko” to kolejna z imprez czytelniczych realizowanych w naszej szkole w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
          Dzień ten był pretekstem do spotkania z lekarzem weterynarii panią Anną Jasińską, na co dzień pracującą w gabinecie weterynaryjnym ANIMUS w Skawinie. Pani weterynarz towarzyszył kundelek Zuzia.
          Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści o zaginionym psie Koralu oraz fragmentu książki Barbary Gawryluk „Kaktus, wierny przyjaciel” czytanego przez gościa. Ponadto pani Ania uczyła, jak prawidłowo opiekować się zwierzętami.
          Na koniec spotkania ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Mój przyjaciel pies, mój przyjaciel kot”.

           Dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły cieszą się spotkania autorskie. Na takie spotkanie zaproszenie przyjęła pani Izabela Klebańska pisarka książek dla dzieci o tematyce muzycznej, popularyzatorka muzyki wśród najmłodszych. Podczas spotkania dzieci poznawały tajniki muzyki, brały udział w konkursach muzycznych, słuchały wierszy recytowanych przez autorkę - ilustrowanych oczywiście muzyką, na koniec otrzymały dedykację z autografem i zabawną nutką.

          Podczas IX edycji zaszczycił nas niezwykły gość – tyniecki mnich Ojciec Leon Knabit, który zaraził wszystkich ożywczą energią i uśmiechem. Dla dzieci Ojciec Leon wybrał książkę ze swego dzieciństwa, „Pyzę na polskich dróżkach” Hanny Januszewskiej, którą czytała mu jego mama w czasie okupacji. Na zakończenie szacowny Gość podpisywał swoje książki, które dla właścicieli już teraz są rzadką i bardzo cenną pamiątką.

          Nasi uczniowie odwiedzili Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Zwiedzili dział dla niewidomych gdzie na żywo mogli zobaczyć książki pisane alfabetem Brajla oraz introligatornię, w której naprawia się zniszczone książki i czasopisma. Uczestniczyli w spotkaniu autorskim z powieściopisarką, poetką, pieśniarką, autorką scenariuszy teatralnych i filmowych Elżbietą Wojnarowską, która opowiadała o swoich książkach, szczególnie o ostatniej baśni „Sprzedawca czasu”.
          Z naszych doświadczeń wynika, że spotkania autorskie powodują, iż dzieci chętnie sięgają po utwory poznanych osobiście autorów co przekłada się na wzrost zainteresowania książką i czytelnictwem.
          
          Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisława Grodeckiego i Annę Kudelę w ramach projektu „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali prezentację multimedialną ukazującą poszczególne części zrekonstruowanego odświętnego stroju skawińskiego. Całość dopełniały barwne opowieści, ze szczyptą humoru o elementach stroju w wykonaniu pani Anny. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał karton z sylwetką Skawiniaka i Skawininki wraz z elementami stroju skawińskiego do samodzielnego wykonania oraz krzyżówkę, której prawidłowe rozwiązanie gwarantowało nagrodę.

          Równie ciekawym doświadczeniem dla naszych podopiecznych był udział w zajęciach przyrodniczych z cyklu „Zielone lekcje” (2013 rok).
          Podczas warsztatów uczniowie poznali rodzime ptaki drapieżne: sowy, sokoły, jastrzębie. Wzbogacili swoją wiedzę o informacje na temat wyglądu, budowy oraz znaczenia tych ptaków dla środowiska. Najciekawszym i niezwykle emocjonującym elementem była prezentacja żywych okazów, pokaz bezszelestnego lotu sowy, szybkość lotu sokoła, czy zwinne pokonywanie przeszkód przez jastrzębie. Dopełnieniem całości było pamiątkowe zdjęcie dla chętnych z sową płomykówką „Fioną” na ramieniu.

          W marcu 2013 roku gościł u nas człowiek wielu pasji, wieloletni pracownik oświaty, kolekcjoner, fotograf , współczesny „człowiek renesansu”– pan Bronisław Bieś. Podczas spotkania z uczniami klas IV-VI zaprezentował swoje ciekawe zbiory: kamienie, solniczki, banknoty, monety, dokumenty, fotografie i wiele innych, o których opowiadał ciekawe anegdoty. Uczniowie także przynieśli swoje zbiory z dumą prezentując je zebranym. Pan Bieś zwrócił szczególną uwagę na kolekcję minerałów zgromadzoną przez Julię Gas z klasy szóstej.

          Współcześnie jesteśmy świadkami coraz szybszych zmian zachodzących w wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych w edukacji. Coraz bardziej niezbędne stają się tablice interaktywne.
          Podążając z duchem czasu pani Dyrektor we współpracy z Radą Rodziców zakupiła w roku szkolnym 2012/13 dwie tablice interaktywne, jak również zadbała o odpowiednie przeszkolenie nauczycieli pod bacznym okiem księdza Krzysztofa Grabca.
          Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna pozwala naszym nauczycielom na łączenie tradycyjnej lekcji z prezentacją materiałów multimedialnych.
          Korzystanie z tablicy umożliwia także zbliżenie metody poglądowej do praktycznej, gdzie obok obserwacji możemy też działać i wykonywać. Ponadto pozwala na równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów co daje wymierne efekty w szybszym i efektywniejszym przyswajaniu wiedzy oraz zyskujemy większe zainteresowanie uczniów.

          Jesienią 2009 roku przeprowadzono generalny remont budynku Oddziału Przedszkolnego w Ochodzy. Wymieniono strop, drzwi, wykonano nowe szerokie schody spełniające wymogi bhp, wentylację, nową instalację elektryczną, gazowe centralne ogrzewanie, powiększono korytarz przedszkolny oraz pomalowano w ciepłych słonecznych barwach wnętrze przedszkola. Na zewnątrz wykonano ścieżki z kostki brukowej. Dzięki staraniom Pana Burmistrza Adama Najdera , wysokim nakładzie finansowym, nasze dzieci mają teraz wspaniałe warunki do zabawy i nauki. Dla wszystkich osób zaangażowanych w modernizację przedszkola 8 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Ochodzy, podczas którego pani Dyrektor wyraziła wdzięczność oraz podziękowanie za zaangażowanie i ogromny wkład pracy podczas prac remontowych. Wdzięczne przedszkolaki przedstawiły przygotowany pod kierunkiem pani Aleksandry Jankowicz ciekawy i barwny program artystyczny.

           Ważne miejsce w życiu każdej szkoły zajmują uroczystości szkolne. 6 listopada 2012 roku odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość – święto patrona szkoły. W tym roku właśnie mija czterdziesta rocznica śmierci Walerego Goetla oraz trzydziesta rocznica nadania, naszej szkole imienia tego wybitnego uczonego, geologa i paleontologa, twórcy sozologii, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inicjatora i współzałożyciela parków narodowych.
           Przygotowania do tak ważnej uroczystości poprzedziła realizacja w ubiegłym roku szkolnym projektu: „Walery Goetel – naszym idolem”. Poznano wówczas dogłębnie biografię patrona obejrzano niektóre zbiory i pamiątki rodzinne, poznano osobiście najbliższe mu osoby. Odbył się ogólnoszkolny konkurs wiedzy o patronie, przygotowano pokaz multimedialny, zrealizowano film, wykonano gazetkę poświęconą postaci Profesora.
            Na uroczystości zjawili się wyjątkowi Goście, wnukowie Walerego Goetla – Państwo Jadwiga i Piotr Chrząstowscy, którzy niezwykle wzruszająco wspominali fakty z życia dziadka.
            Gościliśmy także przedstawicieli władz gminnych, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, a także szkolnej rady rodziców. Obecni też byli proboszcz parafii krzęcińskiej i pani wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej. Specjalne zaproszenie wystosowano również do pani Michaliny Krupy (pełniącej w latach 1981-1985 obowiązki dyrektora szkoły) i pana Bronisława Biesia (ówczesnego zastępcy dyrektora). To właśnie w czasie ich kadencji powstał pomysł, a następnie rozpoczęto uporczywe starania, aby ten niezłomny obrońca natury, stał się patronem szkoły.
            Uroczystość uświetnił ekologiczny spektakl pod tytułem „Wszystkie smoki o tym wiedzą” przygotowany przez panią Danutę Wicher oraz jej uczniów z klasy trzeciej.
            Całość dopełnił występ szkolnego chóru i solistów, śpiewających piosenki o pięknie przyrody. Na zakończenie wystąpił balet róż z solistami – Małym Księciem i Różą.

           Równie ważnym wydarzeniem była uroczystość jubileuszowa czterdziestolecia naszej szkoły, która miała miejsce 28 października 2010 roku.
           Wręczenie przez panią Dyrektor Teresę Dąbrowską pamiątkowych statuetek oraz podziękowania i kwiaty były gestem wdzięczności dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwój szkoły.
          Wśród zaproszonych gości byli obecni: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - Adam Najder, Przewodniczący Rady Miejskiej – Marcin Kuflowski, Kierownik Wydziału Edukacji - Paweł Kolasa, byli dyrektorzy placówki: Józef Ignacyk, Michalina Krupa, Stanisława Cekiera, przedstawiciele Komitetu Budowy Szkoły – Antoni Knapik i Czesław Śmiech, proboszcz parafii w Krzęcinie – ks. Zdzisław Budek, radni: Janusz Śmiech i Franciszek Czekaj, sołtysi wsi, których uczniowie uczęszczają do szkoły w Zelczynie oraz zaangażowani w życie szkoły lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele Rady Rodziców.
            Podczas części artystycznej w formie studia telewizyjnego, w którym rolę prezentera zagrał Kuba Cerek mieliśmy okazję powspominać najważniejsze i najciekawsze momenty z życia szkoły. Wzruszające wspomnienia przeplatały popisy taneczne naszych wychowanków: narodowy taniec polonez, „Cygański taniec”, czirliderki z pomponami oraz popisy wokalne chóru pod batutą pani Lidii Żmudy.
            Program zakończył „Szewczyk Dratewka” – znakomite przedstawienie lalkowe przygotowane przez panią Danutę Wicher, reżyserkę całego programu artystycznego.

             Tradycją naszej szkoły stała się wigilia organizowana co roku dla wszystkich jej pracowników, tych byłych i obecnych oraz innych gości – przyjaciół szkoły. Łamanie się białym opłatkiem poprzedza uroczysta bożonarodzeniowa akademia oraz czytanie przez księdza Krzysztofa Pisma Świętego i wspólna modlitwa. Taki dzień przynosi wiele ciepłych wzruszeń, miłych spotkań, słów pełnych dobroci.

 

Aleksandra Jankowicz 

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu