Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 
NAUCZYCIELE

     W poprzednim rozdziale pojawiło się stwierdzenie, że nie może istnieć szkoła bez uczniów. A bez nauczycieli? Bez nauczycieli też nie będzie szkoły. Ktoś przecież musi wskazywać drogę do wiedzy i pokazywać, jak należy wykonywać niezbędne życiowe czynności poczynając od tych najprostszych, a na tych najtrudniejszych kończąc. Pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka są rodzice. Od nich młody człowiek przejmuje najwięcej. Duży wpływ na rozwój dziecka i jego wychowanie ma też najbliższe otoczenie - krewni, sąsiedzi, znajomi stanowiący wzory do naśladowania zarówno te dobre, jak i te złe. Ostatecznie jednak osobowość człowieka powinna kształtować szkoła, gdzie dziecko ma możliwość poznawać świat z właściwej strony i uczyć się odróżniania dobra od zła. Nie łatwo jest być nauczycielem. Chcąc uczyć w szkole trzeba dostosować się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego, mieć akceptację lokalnej władzy, umieć porozumieć się z rodzicami, a co najważniejsze, potrafić zdobywać posłuch i zaufanie nauczanych dzieci. Pierwszą znaną z imienia i nazwiska nauczycielką, uczącą w szkole w Zelczynie w latach 1904 - 1909 jest pani Anna Dobrzycka. Po jej odejściu uczyła w latach 1909 - 1914 pani Eugenia Abrahamówna. Później od 1914 do 1915 uczył pan Gwido Pększyc, a po nim pan Jan Polek od 1915 do 1919 roku. W latach 1919-1920 uczyła Helena Donnersberg i od 1920 do 1921 roku siostra zakonna Urszulanka - Zofia Jeziorna. Na dłużej związała się z Zelczyną pani Janina Stankiewiczówna, która była nauczycielką w tej wiosce od 1921 do 1945 roku. Wiele ważnych wydarzeń społecznych i politycznych miało miejsce w tym czasie. Najpierw, po odzyskaniu niepodległości trzeba było organizować polskie szkolnictwo. W 1932 roku rozpoczęto w Polsce reformę oświatową wzorując się, jak pisze w kronice pani Janina Stankiewiczówna na systemie oświatowym Włoch, Austrii i Rosji. W 1934 roku pojawiły się zreformowane programy nauczania, a w rok później nowe podręczniki. Wbrew pozorom nauczycielom nie żyło się wtedy lekko. Stukilkudziesięciozłotowe uposażenie robiło, co prawda wrażenie na ubogich mieszkańcach wsi, ale na jakieś godziwe życie raczej nie starczało. Mimo to, w kwietniu 1931 roku zmniejszono nauczycielom pobory o 15%. W 1932 roku poczyniono w powiecie krakowskim redukcję sił nauczycielskich, a w 1934 obniżono płacowe zaszeregowanie o jedną grupę. Mimo tych wszystkich przeciwności pani Janina Stankiewiczówna starała się wykonywać swoją pracę solidnie. Angażowała się też często w działalność społeczną. Na przykład w 1933 roku włączyła się w organizację koła BBWR w Zelczynie. Jego prezesem został wójt pan Józef Mrozek, zaś sekretarzem wybrano miejscową nauczycielkę. Nie załamały też pani Janiny Stankiewiczówny problemy, które pojawiły się w latach niemieckiej okupacji. Starała się za wszelką cenę, nawet w skrajnie trudnych warunkach prowadzić szkołę. W czasie likwidacji szkolnej biblioteki z narażeniem życia uratowała przed zniszczeniem wiele polskich, jakże cennych w tym czasie książek. Podjęła się też w 1941 roku prowadzenia tajnego nauczania. Z zapisów w kronice wynika, że była trochę rozżalona z powodu braku zrozumienia ze strony rodziców i dzieci dla tego, co z takim poświęceniem starała się zrobić. 1 kwietnia 1945 roku pani Janina Stankiewiczówna odeszła z Zelczyny otrzymując pracę w Krakowie.! W okresie międzywojennym szkoła była mocno związana z Kościołem katolickim. Programy nauczania przewidywały też naukę religii, którą prowadzili księża katecheci. W latach 1921 - 1923 uczył w zelczyńskiej szkole ksiądz Edward Śląski, który jako proboszcz parafii w Krzęcinie, został po kilkudziesięcioletnim okresie kapłaństwa przeniesiony w 1923 roku w stan spoczynku. 23 Października 1923 roku odbyło się jego uroczyste pożegnanie przez uczniów i nauczycieli. W 1923 roku nowym proboszczem został ksiądz Franciszek Grzesiak, który religii w szkole w Zelczynie uczył w latach 1923 - 1925 i w 1928 roku. Oprócz niego zanotowano jeszcze w szkolnej kronice nazwiska takich katechetów jak: ksiądz Mieczysław Czarniak /1925 - 1927/, ksiądz Marian Stopczak /1927 - 1928/, ksiądz Jan Paniak /1929 - 1931/, ksiądz Władysław Magierski /1933 — 1936/. 1 kwietnia 1945 roku kierownikiem szkoły w Zelczynie mianowany został pan Witold Gibczyński. W październiku tego roku zatrudniono w szkole drugą siłę nauczycielską. Podjęła wtedy pracę pani Zofia Barylak, która uczyła w Zelczynie do 1948 roku. Po jej przeniesieniu do Skawiny zatrudniona została pani Leokadia Kozłowska pracująca w tutejszej szkole do 1956 roku. 1 września 1955 roku stanowisko kierownika szkoły powierzone zostało pani Anieli Rudnickiej. W kolejnych latach oprócz kierowniczki pojawiają się nazwiska następujących nauczycieli: pani Jadwiga Chruślińska, pani Sommerfeld - Filipowicz /do 1957 roku/, pani Kasperkiewicz /do 1957 r./, pani Michalina Krupa /od 1957 r./, pan Stanisław Dąbrowski /od 1957 r./, pani Elżbieta Knapik /1958 - 1960/, pani Anna Piekarz /1961 - 1966/, pan Świątek /l962 - 1967/, pani Joanna Lelek /l965 - 1969/, pani Maria Biskup /od 1966/, pani Krystyna Pochopień / od 1966/, pani Krystyna Wędzicha po wyjściu za maż Bylica /od 1967/, pani Anna Sekuła /od 1967r./, pani Krystyna Bartoczek /od 1968/. W 1968 roku zakończyła swoją pracę w Zelczynie pani Aniela Rudnicka. Do 1970 roku obowiązki kierownika szkoły pełnił pan Stanisław Dąbrowski. W roku szkolnym 1970/71 stanowisko to zajmuje pan Stanisław Obrączka. Począwszy od roku szkolnego 1971/72 dyrektorem szkoły zostaje pan Marian Piekarczyk. Uczą wtedy panie: Irena Szarańska później po wyjściu za mąż Lelek, Anna Sekuła, Anna Sadowska później po wyjściu za maż Bień, Krystyna Bylica, Maria Biskup, Anna Kubas, Alicja Bukowska oraz panowie: Stanisław Dąbrowski, Jacek Stejnbis /do 1973/, Ludwik Jakubek. W 1973 roku w składzie grona nauczycielskiego pojawiają się: pani Zofia Kamionka, pan Reinhard Tokarski, pani Halina Ast, pani Zofia Bukowiec /do 1974/, pani A. Piska. Duże zmiany organizacyjne w polskim szkolnictwie miały miejsce w roku szkolnym 1976/77. W Zelczynie powstała wtedy szkoła zbiorcza, do której przychodziły dzieci z Facimiecha, Jaśkowie, Pozowic i Wielkich Dróg. Dotychczasowe samodzielne szkoły w tych miejscowościach, stały się na najbliższe lata punktami filialnymi Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Zelczynie. Uczyły się w nich tylko dzieci z klas najmłodszych. W tym roku szkolnym zmieniła się też w Zelczynie dyrekcja szkoły. Dyrektorem został pan Józef Ignacyk, natomiast zastępcą dyrektora pani Michalina Krupa. Grono pedagogiczne tworzyli wtedy następujący nauczyciele: panie Krystyna Bylica, Alicja Bukowska, Alicja Fiema, Zuzanna Ignacyk, Władysława Michalec, Zofia Kamionka, Irena Szarańska, Ludwika Kumor, Anna Sekuła, Józefa Zięcik oraz panowie: Stanisław Dąbrowski i Reinhard Tokarski. W dwa lat później w zespole tym pojawiają się panie: Halina Bilik, Barbara Kopska, Anna Ostafin, Maria Talaga, Halina Gibas Lilianna Walicka. Wtedy też w roku szkolnym 1978/79 zgodnie z wytycznymi polskich władz oświatowych rozpoczyna się wprowadzanie 10 - letniej powszechnej szkoły średniej. Szybko jednak, bo już w roku szkolnym 1980/81 z zamiaru wprowadzenia dziesięciolatki zrezygnowano. W 1981 roku odszedł ze szkoły w Zelczynie jej dotychczasowy dyrektor pan Józef Ignacyk. Na stanowisko dyrektora została powołana pani Michalina Krupa, a jako zastępca dyrektora rozpoczął pracę pan Bronisław Bieś. W roku szkolnym 1982/83 zastępcą dyrektora szkoły była pani Joanna Ratajczak, zaś w następnym roku zastąpiła ją na tym stanowisku pani Stanisława Klimek. Od 1985 roku kieruje Szkołą Podstawową w Zelczynie pani dyrektor Stanisława Cekiera. Jej zastępcą w 1990 roku zostaje pani Barbara Żurek. Współpracują one z gronem pedagogicznym, które tworzą: Irena Barcik, Halina Billik, Roman Bień, Krystyna Bylica, Lidia Gacek, Anna Sekuła, Elżbieta Czechowicz, Lilianna Wieciech, Irena Lelek, Aleksandra Jankowicz, Janina Jamróg, Alicja Bukowska, Halina Fidzińska, Zofia Garlacz, Teresa Zapart, Irena Bobek, Beata Morek, Jadwiga Smal, Stanisław Dąbrowski, Wiesław Czubaj, Zenon Michalski, Bożena Blok, Bogusław Zagórski. W wyniku powrotu lekcji religii do szkół we wrześniu 1990 roku rozpoczyna pracę katechety ks. Mirosław Mężyński. W 1992 roku zastępuje go ks. Ryszard Pędzimąż, z kolei jego obowiązki w 1994 roku przejmuje ks. Zbigniew Drobny. Od 2000 roku zajęcia religii prowadzą ks. Kazimierz Szarek i ks. Tadeusz Tokarz a w 2003 roku pracę w naszej szkole podejmuje ks. Krzysztof Grabiec.
     Wśród grona pedagogicznego szkoły nie brakuje nauczycieli, których praca spotyka się z uznaniem. Wysiłki i zaangażowanie tych pedagogów zostają nagrodzone m. in. w 1991 roku, kiedy to Złoty Krzyż Zasługi otrzymuje pani Irena Lelek. Rok 2002 przynosi kolejne wyróżnienie - Srebrny Krzyż Zasługi dla Zenona Michalskiego.
     Skład osobowy grona pedagogicznego na przestrzeni lat ulega zmianie. Niektórzy nauczyciele odchodzą na zasłużoną emeryturę. Wśród nich wymienić należy: Irenę Barcik, Alinę Bukowską, Stanisława Dąbrowskiego. W 1992 roku na emeryturę odchodzi wieloletnia pracownica szkoły – Anna Sekuła, a w roku szkolnym 1999/2000 – panie: Irena Bobek i Krystyna Bylica. Wszystkim pedagogom należą się wyrazy wdzięczności za lata pracy.
W roku szkolnym 2002/2003 zespół nauczycieli współpracujących z powołanym na to stanowisko we wrześniu 2002 roku dyrektorem, panem Pawłem Kolasą, stanowią: Halina Billik, Stanisława Cekiera, Adrianna Fijałka, Teresa Dąbrowska, Jolanta Franczuk, Lidia Gacek, Zofia Garlacz, Renata Gubała, Aleksandra Jankowicz, Barbara Lelek, Irena Lelek, Renata Młynarczyk, Beata Morek, Jadwiga Smal, Danuta Wicher, Lilianna Wieciech, Teresa Zapart, Zenon Michalski, Roman Bień oraz Ks. Kazimierz Szarek i ks. Tadeusz Tokarz.

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu