Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Główne informacje o szkole
 
Miejscowość
Szkoła
Wizja i misja
Wychowanie i Profilaktyka
Patron
Myśli Goetla
Film o Goetlu


Pracownicy:

Administracja
Naucz.: 0-3
Naucz.: 4-8
  

SZKOŁA POSIADA WŁASNY:

 • Plan rozwoju
 • Statut
 • Program wychowawczy
 • Szkolny zestaw programów nauczania
 • Szkolny system oceniania
 • Szkoła posiada Kronikę

 

STATUT SZKOŁY ZAWIERA:

 • Cele i zadania szkoły
 • Zadania zespołów wychowawczych, nauczycielskich, problemowo-zadaniowych
 • Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
 • Przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego
 • Zasady promowania ucznia
 • Przepisy dotyczące organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych
 • Formy opieki i pomocy uczniom
 • Sposoby organizacji i współdziałania szkoły z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi
 • Formy współdziałania z rodzicami
 • Szczegółowe kompetencje i zadania
 • Szczegółowa organizacja szkoły
 • Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów
 • Prawa i obowiązki ucznia

 
WIZJA:

 • Dobra szkoła - to przede wszystkim, mądra szkoła.- „Niechaj w pracy szkoły wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości, ukazania dojrzewającym ludziom jak być człowiekiem naprawdę.”

 • Planuje przygotować każdego ucznia jako człowieka do życia zawodowego i społecznego, oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności.

 
MISJA:

 • Tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy.

 • Pomoc w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata, kształcenie samodzielnego rozwiązywania problemów, odkrywania w każdym cech indywidualnych, uczenia odpowiedzialności za słowa i czyn.

 • Wychowanie w kulturze, rozwijanie poczucia przynależności do regionu, przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym (szkoły, środowiska, regionu).

 • Umacnianie tradycji szkoły.

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.:  012-270-60-21 , e-mail: sp@zelczyna.eu