Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Artykuły, wiersze, konspekty, konkursy, scenariusze zajęć
 
Jasełka
Wieczerza wigilijna
Znowu Święta
Dzień kobiet
Czas wolny
O czytaniu
Aktywizacja
O wychowaniu
Konkurs: 1-3
Konkurs: 4-6
Biały uśmiech
Wkrótce zima
Nauczyciel kluczem
ADHD w szkole
Uwaga - konflikt!
Dysleksja
Bezpieczeństwo
Uczeń na drodze
Bezpieczny uczeń
Aktywna szkoła 2015
 

Dobry nauczyciel kluczem do sukcesu dziecka.

 

     Od zawsze istnieje Nauczyciel i Uczeń. Od zawsze człowiek zadaje sobie pytanie Czy ten Nauczyciel jest dobrym nauczycielem?
     W dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości, globalizacji życia, ogromnego postępu techniki człowiek tym bardziej potrzebuje dobrego nauczyciela, który wszechstronnie przygotuje młodego człowieka do pełnienia różnych ról, do osiągania sukcesów w różnych dziedzinach jego działania. Nauczyciel musi więc być przygotowany do podjęcia tego wyzwania. Musi być dobry!
     Musi sprostać wymogom teraźniejszości i przyszłej cywilizacji. Nauczyciel musi być symulatorem myślenia, działania samowychowania ucznia oraz rzecznikiem konkretnej, ale i pięknej wizji przyszłości. Przed systemem kształcenia i samokształcenia nauczyciela w Polsce stoi zadanie odchodzenia od modelu technologicznego na funkcjonalny (profesjonalnego mistrzostwa), w którym proces jego przygotowania nie będzie rzemiosłem ale sztuką.
     Przytoczę tu kilka stanowisk w sprawie pojmowania zawodu nauczyciela. W polskiej literaturze pedagogicznej znane są stare lecz wciąż znakomite rozprawy pedagogów, reformatorów polskiej szkoły, którzy uważali iż „takie będę przyszłe rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie”.
     Istnieje przekonanie, że do owocnej pracy pedagogicznej nie wystarczy odpowiednia wiedza i przygotowanie pedagogiczne, lecz trzeba mieć talent, powołanie, umiejętność samooceny, kreatywność, chęć własnego rozwoju ale nade wszystko kochać dzieci, traktować je podmiotowo.
     O zawodzie nauczyciela pisał przed laty Szuman: „Realnie rzecz biorąc, zawód Nauczycielski jest zawodem jak każdy inny, a nie wzniosłą misja ani polem wielkiej twórczości, zarezerwowanym dla talentów i geniuszów. Wprost przeciwnie jest to zawód, który i bez wyjątkowego talentu dobrze uprawiać można.”
     E. Daleszyńska określa zawód nauczyciela mianem służy nauczycielskiej „nauczyciel bowiem oddaje posługę człowiekowi – służy człowiekowi najbardziej bezbronnemu i słabemu, służy dziecku, ochrania je, walczy w jego imieniu jako jego „rycerz” toteż musi być „czymś” więcej niż sobą. I tak być powinno, zawsze, dopóki na ziemi lub kiedyś na promie kosmicznym będzie jedno dziecko i jeden nauczyciel.”
     Zdaniem J. Legowicza „ jeśli się nie chce obstawać przy poglądzie, że nauczyciel to powołanie, trzeba się zgodzić, że jest to coś więcej niż potocznie rozumiany zawód, gdyż równolegle z przygotowaniem profesjonalnym wymaga od człowieka określonego ideału jakby smaku życia określonego człowieka.”
     B. Dymana stwierdza, że nauczycielstwo to sztuka. „Sztuka bycia nauczycielem- to sztuka umiejętnego wykorzystania informacji czerpanych z nauki gorącej wiedzy, doświadczenia i różnych dziedzin sztuki.”
     Dobrym nauczycielem będzie ten, jak pisze Jean Thomas „kto przez cały czas swojej kariery bezustannie się doskonali, kto podnosi swoje kwalifikacje i rozwija uzdolnienia wzbogacając talent i zasoby swojego życia wewnętrznego.”
     Przytoczone rozważania miały na celu ukazanie jak różne są opinie na temat zawodu nauczyciela. Dla jednych jest on powołaniem, misją dla innych zwykłym zawodem. Każdy z nas nauczycieli powinien odpowiedzieć sobie na to ważne pytanie sam. Poczynić refleksje nad samym sobą.
     Być nauczycielem w czasach wielkiej zmiany społecznej i edukacyjnej nie jest łatwo. Zmieniają się wartości i style, spiętrzają trudności w pracy pedagogicznej. Może to zniechęcić do pracy, ale także wyzwolić inicjatywy, motywować. W zawodzie nauczyciela nadal nie straciła na aktualności myśl Seneki: „Najmniej działa się tym, co się mówi, więcej tym, co się robi, a najwięcej tym, kim się jest.”
     Każdy z nas nauczycieli powinien sobie zadać pytanie „Kim jestem?” i dotrzeć do swojego wnętrza, poznać siebie samego, zaplanować swój rozwój,
     Talles z Miletu zapytany co jest rzeczą najtrudniejszą odpowiedział „Poznanie samego siebie”, a rzeczą najłatwiejszą „Doradzanie innym”. Spróbujmy poznać samych siebie i swoją postawą oddziaływać na swoich wychowanków, a nie tylko słowem im doradzać.
     Zaproponuję test, który pozwoli nam na określenie mojego rodzaju inteligencji.

 

Test – Odkrywanie mojego rodzaju inteligencji (dla każdego słuchacza)

 
     Jacy nauczyciele pracują w polskich szkołach. Na pewno różni. Są określani mianem rzemieślników, urzędników, przeciętniaków, twórców, nowatorów, artystów. Jakie oczekiwania przed nauczycielem stawia uczeń i zmieniająca się rzeczywistość?
     Oczekiwania wobec nauczycieli formułują nie tylko dzieci, ale również ich rodzice, dyrektor szkoły, nadzór pedagogiczny, ministerstwo, koledzy i społeczeństwo. Jednak mimo tak wielu oczekiwań wobec nauczyciela to oczekiwania dzieci powinny być niezmiernie istotne.
     Uczeń, rodzice i społeczeństwo oczekuje od nauczyciela przygotowania go do osiągania sukcesów, radzenia sobie w sytuacjach współzawodnictwa i rywalizacji. Sukces urasta do kluczowego pojęcia w nauce o edukacji krajów zachodnich i wkracza na nasze pole działania. Nieodzowne staje się, aby nasi uczniowie uczyli się tego, że sukces to coś niezmiernie ważnego. Warto być „dobrym” ale gdy się nim już jest trzeba starać się być „lepszym”. Zatem nauczycielowi przeznacza się rolę przewodnika po świecie wiedzy, umiejętności, a szczególnie wartości. Nauczyciel to twórca. Można powiedzieć, że „twórczy nauczyciel” stał się pupilkiem współczesnej pedentologii i koniecznością zmieniającej się tak szybko rzeczywistości.
     Thomas pisze tak:
     „Wiele znaków wskazuje, że minęła era pionierów. Nie jest to już epoka, w której jakaś Montesson, Decroly, Dewey, Platon, De Bono i inni mogliby przez swój przykład spowodować łańcuchowe zmiany w codziennym wypełnianiu zwykłych obowiązków, osobowość nauczyciela ma w naszych czasach większe niż kiedykolwiek znaczenie, a wyobraźnia i zdolność przeobrażania samego siebie są jeszcze bardziej konieczne.”
     „Nauczyciela o postawie twórczej cechuje często odwaga poznawcza, niezależność w myśleniu , krytycyzm i samokrytycyzm oraz otwartość poznawcza. Nauczyciel tego typu nie jest dogmatyczny ani konformistyczny lecz potrafi asymilować nowe informacje bez poczucia zagrożenia” tak postrzega dobrego nauczyciela Z. Zaborowski.
     Istota twórczości to nowatorstwo. Jest ono końcowym etapem szeroko pojętej aktywności twórczej. Nauczyciel, który tworzy i upowszechnia innowacje to nowator.
     Ocen sam siebie: Nauczyciel twórczy, poszukujący, aktywny. Nowatorzy znają swój przedmiot i traktują go szeroko. Proponują często niekonwencjonalne rozwiązania dotyczące struktury uczenia się i nauczania. Wszystko ich pociąga. Wnikliwie studiują nowości pedagogiczne. Czytają ksiązki z różnych dziedzin. Działalność twórczą, nowatorską charakteryzuje przeciwstawienie się rutynie, myśleniu stereotypowemu, stereotypom. Ważne jest aby nauczyciel twórca potrafił myśleć lateralnie.
     Mówi się obecnie, że nauczyciel często jest dla ucznia anonimowy , mało nowoczesny. Wiedza i doświadczenie są ważne w zawodzie nauczyciela, ale o wiele ważniejsze jest zrozumienie najgłębszych potrzeb i przeżyć uczniów, ciągły kontakt i współpraca z nimi, rugowanie miernoty, szablonu. Chodzi o takich nauczycieli, którzy mogliby zafascynować ucznia nie tylko omawianym na lekcjach zagadnieniem, ale także bogatą osobowością, indywidualnością, którzy potrafiliby porwać, pobudzić wyobraźnię, wzruszyć, dostrzec każdego ucznia jako oddzielnego człowieka. 
     Co nauczyciele mogą zrobić aby relacje z dziećmi były bardziej prawdziwe. Ksero
     Taki nauczyciel to mistrz. Rzymianie pierwsi nazwali nauczyciela mistrzem, magistrem. W każdym zawodzie chodzi o mistrzostwo, w nauczycielskim szczególnie, bo to my właśnie dostajemy do obróbki materiał żywy, rozumny. Żaden inny fachowiec nie może poszczycić się takim materiałem do obróbki. Ciąży na nas zatem wielka odpowiedzialność. To my możemy wyrządzić długotrwałe rany, wyzwolić Człowieka z rutyny myślenia, dodać mu skrzydeł lub je podciąć. Młody człowiek niewątpliwie potrzebuje wiedzy (ale to najłatwiej przekazać) ale częściej uśmiechu, serdecznego gestu, rozmowy czy też samej obecności dorosłego, mądrego przewodnika i przyjaciela. Aby uczeń znalazł w nas wsparcie nam samym ze sobą musi być dobrze.
     Podam Wam koleżanki przepis na dobry dzień.
     Celem tego referatu było uświadomienie koleżankom, że w każdej z nas tkwi wielki potencjał. Bo czyż nie wybierzemy z podanych niżej kilka cech charakteryzujących dobrego nauczyciela prowadzącego swojego ucznia do sukcesu w życiu  i przyporządkujemy je swojej osobie.
     Dobry nauczyciel to:
 • Wykształcony
 • Bogaty w wiedzę
 • Życzliwy
 • Uprzejmy
 • Taktowy
 • Komunikatywny
 • Twórczy
 • Kreatywny
 • Rzetelny
 • Obowiązkowy
 • Ciekawy świata
 • Otwarty na zmiany
 • Poszukujący
 • Empatyczny
 • Z poczuciem humoru
 • Wrażliwy
 • Serdeczny
 • Optymista
 • Umiejący słychać
 • Stanowczy
 • Dociekliwy
 • Troskliwy
 • Pogodny
 • Zapalany
 • Zaniepokojony
 • Zafascynowany
 • Umiejący dostrzegać i akceptować inność
 • Tolerancyjny
 
     I wiele innych cech, które w trakcie słuchania nasuwają się koleżankom.
     Na zakończenie dla bardzo odważnych. Zadanie domowe (tak to też dobry nauczyciel) Przeczytaj i pomyśl.
     ”Dobre słowa nie kosztują wiele. Nie robią się od nich bąble na ustach ani na języku. Wywołują u innych ludzi pogodę ducha. Wytwarzają w ludzkich duszach swój obraz a zaiste obraz jest to przepiękny.” Pascal
 

 Nie szczędźmy zatem słów dobrych do swoich uczniów, a zapewnimy im sukces w życiu.

Elżbieta Czechowicz

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl