Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Świetlica szkolna zaprasza!
 
Regulamin
Rozkład dnia
Karty zgłoszenia
Obiady
Jadłospis
Konkurs
Regulamin COVID-19


  Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. WALEREGO GOETLA
W ZELCZYNIE

     Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.
CELE SZCZEGÓŁOWE TO:1.Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
2.Realizacja planu pracy w świetlicy.
3. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
4. Organizowanie pomocy w nauce, oraz stworzenie warunków do nauki własnej.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
6.Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
8. Rozwijanie i uczenie samodzielności.
9. Udzielenia pomocy uczniom mających trudności w nauce.
10.Zapewnienie uczniom doważonych autobusem szkolnym, warunków do korzystania ze świetlicy szkolnej.
11. Zapewnienie opieki w czasie oczekiwania na dowóz.
12.Udział w konkursach plastycznych, gminnych i ogólnopolskich.
13.Organizacja konkursów w grupach świetlicowych.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE1. Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
b) w uzasadnionych wypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV – VI,
c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,
d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy,
e) z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
2.Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
3. Uczniowie mogą korzystać świetlicy szkolnej od godz. 7.30 – 17.30.
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka.
DOKUMENTACJA1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
3. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy.
4. Ramowy rozkład dnia.
6. Regulamin świetlicy.
REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry i worki w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.
4. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni).
5. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
6. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i zgody wychowawcy.
7. Zachowujemy się bezpiecznie.
8. Bawimy się wspólnie i grzecznie.
9. Dbamy o porządek w sali.
10. Nie biegamy po sali i korytarzach.
11.W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.
12.Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
13.Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
14.Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się śmiało o pomoc do nauczyciela.
15.O świetlicę i zabawki dbamy jak o swoje własne:
• wykorzystujemy zabawki zgodnie z ich przeznaczeniem,
• sprzątamy po sobie,
• szanujemy zabawki, gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy.
WEWNĘTRZY REGULAMIN ŚWIETLICY1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
4. Świetlica czynna jest od godziny 7:30 do 17:30. Uprzejmie prosimy o punktualność związaną z odbieraniem dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.
5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
6. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie.
7. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Zelczyna 120, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl